• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR

LIG- EN/OF BERGPLAATSEN 2013

 

voor vaartuigen en aanverwante artikelen

Deze Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 2011 onder nummer 39/2011.

HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA

Vereniging een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter

beschikking stellen van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of

deel van een vaartuig.

b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking

tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel

van een vaartuig.

c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en

te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief

de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede

een casco of een vaartuig in aanbouw.

d. Lig- en/of bergplaats: een door de ondernemer aan de consument of de

passant ter beschikking gestelde ruimte op de wal of in het water ten

behoeve van de plaatsing van een vaartuig en/of een deel van een vaartuig.

e. Passant: een derde die met de ondernemer een huurovereenkomst

met betrekking tot een ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag in

rekening

wordt gebracht en op wie de artikelen 4, 5 lid 1, en de artikelen

6 en 7 van deze voorwaarden niet van toepassing zijn.

f. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich

verbindt om de consument of de passant tegen betaling een lig- en/of

bergplaats in gebruik te geven.

g. Elektronisch: per e-mail of website.

h. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan

wel bij een contractant van de ondernemer op bezoek is.

i. Jaarhuur: de huurperiode van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van

het daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen).

j. Zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar.

k. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april

van het daarop volgende jaar.

l. Winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de

winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15

maart van het daarop volgende jaar; de winterberging omvat tevens het

hellingen, het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten

van het vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

m. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en

gebouwen.

n. Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.

o. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te

Den Haag.

ARTIKEL 2 - DE TOEPASSELIJKHEID

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur

en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante

artikelen.

2. In de overeenkomst van huur en verhuur is tevens begrepen de ruimte

die nodig is om maximaal één bij het vaartuig behorende bijboot of zeilplank

te stallen, mits daardoor niet meer ruimte wordt ingenomen dan

door de ondernemer aan de desbetreffende consument wordt verhuurd.

3. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een

vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het

gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door

de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt

de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.

2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch

vastgelegd.

3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument

te worden verstrekt.

 

ARTIKEL 4 - DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM

1. Bij het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer met de consument

een vooruitbetaling overeenkomen van:

- ten hoogste 50 procent van de huursom bij een boeking binnen

3 maanden vóór aanvangsdatum van de huurperiode;

- ten hoogste 25 procent van de huursom bij een boeking langer dan

3 maanden vóór aanvangsdatum van de huurperiode.

2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij

tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.

3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water

behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te

komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd

de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.

                                                                                                    

ARTIKEL 5 - BETALINGSVOORWAARDEN

1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van

de factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen

huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar

een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening geschieden.

2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.

De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering

en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien

dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering

nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan

beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen

vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de

wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.

3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in

gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer

bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten

te verhogen.

Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in

rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en

ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde

bedrag.

De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:

15% over de eerste 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;

10% over de volgende 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;

5% over de daarop volgende 5.000,-- van het verschuldigde bedrag;

1% over de daarop volgende 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.

4. K lachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk

omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de

desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

 

ARTIKEL 6 - ANNULERING

1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aan-

vang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de

overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode.

In dat geval is de consument 25% van de overeengekomen

huursom verschuldigd.

2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee

weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de

overeengekomen huursom verschuldigd.

3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de

huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom

verschuldigd.

4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per

e-mail te geschieden.

 

ARTIKEL 7 - DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar

en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende

jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.

2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer of

winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden

- behoudens het in lid 3 gestelde - en voor dezelfde periode te

zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe

huurperiode de overeenkomst schriftelijk of per e-mail door één van

beide partijen is opgezegd.

3. De ondernemer kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe

huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het

recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog

de huurovereenkomst op te zeggen.

Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding

van een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg

van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de

consument betreffen.

 

ARTIKEL 8 - RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP

1. De ondernemer is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde consument

onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag

heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien

uit dit retentierecht.

2. Het retentierecht van de ondernemer vervalt, indien sprake is van een

geschil als bedoeld in artikel 15, de consument dit geschil aanhangig

heeft gemaakt bij de in dat artikel genoemde Geschillencommissie en

voorts de consument aan de ondernemer heeft bevestigd dat hij het

verschuldigde bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.

3. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde

bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor

bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan 10.000,--

heeft de ondernemer, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van

verkoop en levering mits:

- de ondernemer de consument bij aangetekend schrijven tot betaling

heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van

dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft

voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en

- de ondernemer na het verstrijken van voornoemde periode van zes

maanden de consument bij deurwaardersexploot wederom heeft

aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te

voldoen en betaling wederom uitblijft.

4. Het recht van verkoop vervalt indien de consument zich tot de in artikel

15 genoemde Geschillencommissie heeft gewend en het door hem

verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort.

5. Op de ondernemer rust de verplichting om het eventuele verschil tussen

de verkoopopbrengst en het door de consument verschuldigde bedrag,

indien mogelijk, aan de consument te voldoen.

6. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het

vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan

doorhaling van deze teboekstelling.

 

ARTIKEL 9 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE

CONSUMENT

1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft

de huurovereenkomst van of namens de ondernemer nakomen.

2. De consument is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud

te houden.

3. In het geval van mogelijke verschillen in de tekst tussen deze voorwaarden

en het havenreglement prevaleren deze algemene voorwaarden.

4. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks

onderhoud betreffen alleen met toestemming van de ondernemer door

de consument worden verricht. De ondernemer moet, na kennisgeving,

toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover

het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor

alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de

ondernemer.

5. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.

6. Het is de consument verboden het in de haven afgemeerde vaartuig

of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken.

Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe

strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of

op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig.

7. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke

aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt

van de lig- en/of bergplaats. De ondernemer heeft het recht van inzage in

de desbetreffende polis van de huurder.

8. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen

cascoschade te verzekeren.

 

ARTIKEL 10 - BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE

ONDERNEMER

1. De ondernemer is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede

gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.

2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen

worden gebracht, is de ondernemer gerechtigd om op kosten van de

consument de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen

mag de ondernemer dit doen zonder waarschuwing; in alle andere

gevallen indien de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn

waarschuwing gehoor heeft gegeven.

3. De ondernemer is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren,

mits de consument hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten

wordt gestoord.

 

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO

1. De ondernemer verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn

vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij de ondernemer. De

ondernemer is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade

aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een

tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in

zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de

uitvoering van werkzaamheden.

2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en

het risico conformeren partijen zich over en weer - voor zover in deze

voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen - aan de

wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepa-

lingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht

de kwalificatie van de overeenkomst.

3. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De

consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het

door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen

cascoschade komt voor risico van de consument.

4. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die

wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan

hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de

consument genodigden.

 

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

1. K lachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of

elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame

tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft

kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.

2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument

zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn

in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.

3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan

worden opgelost, is er sprake van een geschil.

 

ARTIKEL 13 - ONTBINDING OVEREENKOMST

Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke

wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de consument dan wel

van de ondernemer in de nakoming van één van hun verbintenissen aan

de ondernemer respectievelijk de consument de bevoegdheid om zonder

gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.

In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een

wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak

worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van

alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.

 

ARTIKEL 14 - RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands

recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal

recht van toepassing is.

 

ARTIKEL 15 - GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of

de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer

te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden

van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door

de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

(www.sgc.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling

genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft

ingediend.

3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling

indien met het geschil een bedrag van niet meer dan 14.000,-- is

gemoeid.

4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van 14.000,-- te

boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien

beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen.

5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk

drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie

aanhangig worden gemaakt.

6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de

Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de

Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf

weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient

daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde

termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de

Bepalingen van het voor haar geldende reglement.

De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens

dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt

desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een

vergoeding verschuldigd.

8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie

is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 16 - NAKOMINGSGARANTIE

1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende

adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen

twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter

voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies

na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit

dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van

10.000,-- per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging

aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan 10.000,-- per

bindend advies, wordt de consument een bedrag van 10.000,-- uitgekeerd.

Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting

om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een

schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering

op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de

vordering op de ondernemer meer bedraagt dan 10.000,--, wordt de

consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag

van 10.000,-- uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna

HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal

vragen ter voldoening aan de consument.

3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat

ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de

consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten

(betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier

en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties

sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend;

- het lid is failliet verklaard;

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging

in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan

HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten

feitelijk zijn beëindigd.

 

ARTIKEL 17 - AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen danwel

uitbreidingen, van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 18 - WIJZIGINGEN

HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in

 

overleg met de ANWB en de Consumentenbond.